Almedalen

Almedalen

Infram arrangerade tre seminarier under Almedalsveckan 2017, se summeringar nedan. Även i år kommer Infram att anordna en seminariedag, torsdagen 5/7, följ oss på Facebook så missar du ingen information om det!

Seminarium 1: Hur påverkar medierapporteringen besluten i infrastrukturpolitiken?

 

Lotta Gröning ledde seminariet genom samtal med panelen nedan:

 

•Carl Melin, Samhällsanalytiker och forskningsledare, Futurion

•Patrik Oksanen, politisk redaktör Hudiksvalls tidning

•Anders Ceder, Regionråd, Region Örebro Län

•Abbe Ronsten, Ordförande Region Dalarna

•Ronny Beyer, Ordförande Byggnadsnämnden, Borlänge kommun

 

Kort sammanfattat kom panelen fram till:

Det är sexigare att bygga nytt, stort och flashigt! Detsamma gäller för vad läsarna klickar på. För att nå ut med betydelsen av fungerande transporter behöver vi konkretisera, visualisera och ge godset ett ansikte.

Medias bild av statusen på infrastrukturens brister har ett storstadsfokus och är därför missvisande, dessutom ligger tyngdvikten på persontrafiken vilket innebär en dålig förståelse för godset.

På landsbygden finns företag som genom sina exportintäkter bidrar till välstånd och jobb. Näringslivet har för sin egen skull en hemläxa att förmedla nyttor och konsekvenser!

 

Bakgrund/Utgångspunkt för seminariet:

Över hälften av landets journalister och fotografer är koncentrerade till de tre största städerna i landet – hur påverkar detta opinionsbildningen kring infrastruktur-

politiken? Finns det en risk att transporter utanför storstadsregionerna kommer i skymundan när beslut tas om infrastruktursatsningar? Väl fungerade infrastruktur är en förutsättning för att människor ska kunna bo och arbeta i hela landet och för att näringslivet ska kunna säkerställa effektiva varutransporter. Infrastruktur-

politiken har många utmaningar, minskade klimat-

utsläpp, trafiksäkerhet och inte minst en fungerande tillgänglighet. Hela Sverige ska leva.

 

Stora delar av Sverige upplever att media driver storstadsfrågor och att landsbygdens frågor, hur viktiga de än är för Sveriges tillväxt, hamnar i medieskugga. Alla känner till konsekvenserna av störningar i tunnelbanan och persontågen i storstäderna, men hur många har koll på konsekvenserna av försenade och inställda godstransporter i inlandet? Hur skapas rubriker kring frågor som primärt påverkar regioner som få kan peka ut på kartan? På landsbygden finns företag som genom sina exportintäkter bidrar till välstånd och jobb. Men godset har inget ansikte och lastpallar röstar inte.

 

Output:

Anders Ceder lyfter fram att Bergslagen är ett av de största exportområdena i Sverige, svensk industri lever i allra högsta grad.

 

Carl Melin menar att Bergslagen måste bli bättre på att samlat och strategiskt lyfta fram behovet och bristerna i infrastrukturen. Nationellt fås ett dåligt genomslag, man behöver jobba samordnat och långsiktigt för att komma till rätta med det. Kan man göra SSAB:s transporter sexigare? Godstransporter är inte så medialt och roligt, man bara antar att det fungerar.

 

Patrik Oksanen är inne på samma spår som Carl Melin, det är sexigare att bygga nytt, stort och flashigt. Bergslagen behöver samverka och berätta vad ni kan och vill, inte bara stå med mössan i handen. Jämförelse gjordes med Norrbotniabanan och Ostkustbanan. Där har man lyckas genom stor samstämmighet, man bestämde sig för en grej och pratade sedan om det i alla lägen.

 

Abbe Ronsten instämmer om samordning, Dalarna kan inte släppa fram 15 delegationer in till Trafikverket med sina behov, utan gemensamma prioriteringar är viktigt. För att industrin ska kunna kompetensförsörjas behöver vi ha väl fungerande transporter till/från universitetsorter.

Inför valet föreslår Carl Melin ett fokus på landsbygden. Det finns en ökad förståelse idag för att det finns människor utanför storstadsregionerna. Alla jobb som kan automatiseras kommer automatiseras. Omställning krävs och industrijobben har en resa att göra.

 

Patrik Oksanen konstaterar att Stockholm ställer sig själv närmast, intresset svalnar i takt med avstånden från T-centralen. Mediahusen har övergivit landsbygden, man måste därför fundera djupare på strukturerna i mediahusen för att allt inte ska utgå från Stockholm. Den digitala utvecklingen innebär ett ekonomiskt dilemma för media vilket medför att utrymmet för fördjupningar har minskat. Expressen skickar inte ut ett livesändningsteam om Lotta Gröning får vänta några timmar på tåget i Bergslagen! Patrik Oksanen kommer med råd; jobba med visualisering och konkretisering, man behöver SE problemen. Tjata till ni blir trötta på er själva, sen ökar ni!

 

Anders Ceder konstaterar att han har tränat länge på att tjata. Konkret blir det om man tänker att Kopparberg och Spendrups skulle få stopp på sina bryggerier – det hade blivit märkbart!

 

Ronny Beyer sätter perspektiv på frågorna. När Sverige

var som fattigast genomfördes de största järnvägssatsningarna, det bevisar att allt är görbart. Nu har man i alltför många år eftersatt underhållet av spåren och det påverkar tågens hastighet. Tvingas man sakta in med ett tåg tar det tid att komma upp i fart igen. Vidare trycker Ronny Beyer på behovet att berätta personliga historier.

 

Abbe Ronsten undrar vad som definierar basnivå för väg och järnväg. För bredband finns en tydlig basnivå kopplat till hela Sverige ska leva.

 

 

Seminarium 2: Kompetensförsörjningen på den framtida arbetsmarknaden- hur viktig är infrastrukturen?

 

Lotta Gröning ledde seminariet genom samtal med panelen nedan:

•Jonas Frycklund, biträdande chefekonom, Svenskt Näringsliv

•Karin Sundin, regionråd Region Örebro län

•Niclas Lamberg, HR-direktör Trafikverket

•Helena Nylén, Varuförsörjningsdirektör, Spendrups

•Johan Nestor, varuhuschef IKEA Borlänge

 

Kort sammanfattat kom panelen fram till:

•Ökad grad av specialisering på arbetsmarknaden innebär krav på ökad rörlighet och därmed väl fungerande kommunikationer.

•Även arbetsgivare som efterfrågar kompetenser med lägre krav på utbildning är beroende av att transporterna fungerar bra med tillgänglig kollektivtrafik, fungerande vägnät och järnväg.

Bakgrund/Utgångspunkt för seminariet:

Vi blir alltmer rörliga på arbetsmarknaden. Matchning och utbildningsnivå sägs vara två av de viktigaste faktorerna på den framtida arbetsmarknaden. Vad betyder en fungerande infrastruktur och kommunikationer i detta avseende? Vad man ofta glömmer bort i sammanhanget är vilka kunder tjänsteföretagen har. Kunderna är i flera fall stora svenska varuproducerande exportföretag som oftast är lokaliserade långt från storstäderna. Därför är fungerande kommunikationer mellan stad och land extremt viktigt för de svenska företagen. Både vad gäller resor till och från arbetet men också vad gäller resor i tjänsten. För oss är det en självklarhet att svensk industri, som fortfarande är den viktigaste faktorn i svensk ekonomi, kan erbjudas en modern och tillförlitlig infrastruktur.

 

Genom forskning och innovation ligger Sverige långt fram i den industriella utvecklingen. Detta leder till en ständig effektivisering men man måste komma ihåg att fortfarande är exportvärdet för den varuproducerande exportindustrin högt och bidrar därmed till inkomster för Sverige. För att Sverige i framtiden ska kunna befästa och säkerställa sin starka roll inom forskning och innovation krävs att arbetstagarna på ett effektivt sätt kan nå arbetsgivare över större områden. Graden av specialisering inom arbetslivet innebär dessutom att betydelsen av tillgång till fungerande kommunikationer kommer att öka.

 

Output:

Abbe Ronsten inledde med att betona att en den ökade grad av specialisering som vi står inför innebär att specifika kompetenser behöver kunna transportera sig längre för att matchas mot arbetsgivaren. Det är viktigt att tåg, buss och bil fungerar bättre ihop. Bussarna styrs idag av skolscheman, men vi behöver fundera mer på hur man tar sig till arbetet. Vi kommer även i fortsättningen vara beroende av att vägnätet fungerar pga. långa avstånd. Tågens tillförlitlighet är också en viktig fråga. Den talande tystnaden på frågan till publiken hur många som vågar ta tåget när man har ett flyg att passa sätter fingret på vikten av en bättre tillförlitlighet.

 

Karin Sundin beskrev Region Örebro Läns stora utmaningar inom hälsa och sjukvård. Det råder en brist på läkare, specialistsköterskor och undersköterskor och vården blir mer och mer specialiserad. Vi måste jobba smartare! Karin gav exempel på detta genom att berätta att många Örebro (med flera andra) skickar röntgen-

bilder till Australien. Kompetenser samlas vilket innebär att patienter måste transporteras – sjuktransporterna går varma och ställer ökade krav på fungerande infrastruktur. Upphandling av smarta digitala system är en oerhört viktig fråga, vi har ännu bara sett början på den tekniska utvecklingen inom hälsa och sjukvård! Den digitala tekniken kan hjälpa oss mer! Den åldrande befolkningen ska tas omhand i framtiden, varje liten ort behöver vårdpersonal, det innebär ett logistiskt pussel.

 

Frågan kom upp om man kommer behöva flytta de äldre till arbetskraften istället, men Karin Sundin svarade att tvångsförflyttning inte är troligt men skulle kunna bli aktuell de sista åren.

 

Jonas Frycklund beskrev den ökade matchnings-

problematiken som ökad specialisering på arbets-

marknaden innebär. Något som ytterligare spär på utmaningen med kompetensförsörjning är den rådande bostadsbristen. Urbaniseringens drivkrafter avtar. Nu har Svenskt Näringsliv konstaterat att folk faktiskt inte flyttar till städerna, utan att städernas folkmängd ökar med invandring och asylsökande.

 

Helena Nylen beskrev Spendrups utmaning med kompetensförsörjning, dom behöver allt ifrån högkvalitativa bryggare till lagerplockare och kockar i personalrestaurangen. Ju mer högutbildad personal de behöver, desto bredare behöver de söka. Man måste hitta personer som är beredda på att pendla till Grängesberg, för alla vill inte bo där. Detta ställer stora krav på fungerande infrastruktur, att åka kollektivt till Grängesberg är en utmaning! Helena tar även upp attityden på bruksorter till att läsa på högskola som en utmaning. Kan Spendrups entusiasmera unga till att läsa vidare?

 

Niclas Lamberg har idag 7000 medarbetare på Trafikverket. En stor utmaning dom står inför är att inom 3 år rekrytera 2000 till! Tidigare har man inom branschen kunnat låna kompetenser av varandra, men det räcker inte längre utan nu behöver man få in nya! Var ska Trafikverket hitta kompetensen? Niclas Lamberg letar nya målgrupper som ännu inte lokaliserats. 600 praktikplatser på en 3-årsperiod är en av strategierna. Niclas poängterar också att vi visserligen måste kunna förflytta oss, men vi behöver också mötas utan att resa.

 

Johan Nestor är varuhuschef på IKEA Borlänge som öppnade för 4 år sedan. Gällande rekrytering så menar han att vi behöver gräva där vi står och att det är viktigt att få in nyanlända i arbete. Bättre kompetens-

inventering behöver göras bland nyanlända, resurserna behöver tillvaratas! IKEA har många gånger inte krav på högre utbildning utan letar istället för personer med rätt inställning, och de vill att personalen ska spegla hur Sverige ser ut (t.ex kön, ålder och härkomst). Andelen med unga med körkort minskar, vilket ställer än högra krav på tillgänglig kollektivtrafik.

 

Det rådde en samstämmighet i den breda panelen kring behoven av väl fungerande infrastruktur för att lösa kompetensförsörjningen.

 

Seminarium 3: Hur påverkar bristerna i infrastrukturen våra exportmöjligheter?

 

Försvarsminister Peter Hultqvist (s), inledde seminariet med att prata om regeringens politik om att hela Sverige ska leva. Bra utbildning och kraftförsörjning är två avgörande faktorer för detta. Den industriella verksamheten behöver stöttas för att säkra svenska exportinkomster. Däremot kommer det ta tid att vända infrastruktursatsningarna även mot mindre orter berättade Peter Hultqvist. Efter försvarsministerns inledningsanförande följde en paneldebatt som sammanfattas nedan:

 

Caroline af Ugglas, vice VD Svenskt Näringsliv:

- Den samhällsekonomiska nyttan måste vara vägledande när vi prioriterar infrastruktursatsningar. Regeringen bör även fundera över alternativa finansieringslösningar för infrastruktursatsningar. Fungerande logistiklösningar och kompetensförsörjning är avgörande faktorer för svensk industri. Det är även svårt att göra industrifrågor sexiga så att media skriver om dom, menar af Ugglas. Det värsta näringslivet vet är oförutsägbarhet. Då vågar man inte investera. Af Ugglas lyfte vidare fram frågan om kompetensförsörjning. Idag misslyckas 4 av 5 rekryteringsförsök för att företagen inte kan få rätt kompetenser.

 

Per Bondemark, Inköpsdirektör SSAB/ordf. Närings-

livets Transportråd:

- Vi gör mycket gott för världen, då måste vi se till att ha en infrastruktur som fungerar tyckte Per Bondemark. Vidare frågade sig Bondemark om den valda finansieringsformen för höghastighetsbanan är den rätta för att möta industrins behov. Järnvägen måste få absolut högsta prioritet anser Per Bondemark. Vi är alla skyldiga till att berätta och öka medvetenheten om vad industrin bidrar med för Sverige.

 

Helena Nylén, Varuförsörjningsdirektör, Spendrups pekade på svensk innovation och utveckling. Vad kan vara nästa stora svenska exportsuccé? Varje hinder för att få ut svenska produkter på världsmarknaden hotar vår utveckling.

 

Magnus Kårestedt, VD Göteborgs hamn:

- Det är viktigt att tänka transportslagsövergripande. Järnvägen och sjöfarten hänger ihop mer och mer. Därför är det viktigt att hänga med i trenderna för att prioritera rätt. En sådan prioritering är att större fartyg behöver djupare farleder.

 

Helle Klein, VD/Chefredaktör, Dagens Arbete:

- Det är alldeles för lite fokus på godstrafiken anförde Helle Klein. Regeringen bör ge Trafikverket ett tydligt uppdrag att fokusera på banor som är viktig för svensk industri. Industrins betydelse kommer inte fram i den allmänna samhällsdebatten, den betraktas som något gammaldags. Ett handslag mellan näringsliv, politik och fackföreningar behövs för att lyckas med infrastruktur-

satsningar med bäring på industrins behov. Dessutom behöver vi arbeta för att få fler unga att söka till industri-

program på gymnasiet.

 

Anna-Karin Larsdotter, Transport Manager, ABB Transformers:

- ABB och övrig svensk exportindustri måste ha fungerande logistiklösningar. Detta bygger på en fungerande infrastruktur. Det är en förutsättning för att ABB ska kunna vara verksamma på de platser dom är idag. Anna-Karin lyfter även fram dynamisk kapacitets-

planering på järnvägen för att bättre möta industrins behov av järnvägskapacitet.

 

Peter Hultqvist, Försvarsminister (S), Sveriges Regering lyfte även han fram att det måste vara intressant att läsa vidare, annars finns risk att svensk industri får problem med kompetensförsörjningen.

 

Einar Schuch, Regional direktör, Trafikverket Region Öst konstaterar att det finns ett antal broar och flaskhalsar i järnvägssystemet som drabbar industrin, däribland ABB. Trafikverket jobbar på lösningar såväl kort- som långsiktiga. Trafikverket ser allvarligt på detta men är vid gott mod att lösa utmaningarna.

 

Ronny Beyer, ordf Byggnadsnämnden, Borlänge Kommun:

Ett krafttag måste till för att få upp standarden på den svenska järnvägen. Den har förfallit snabbare än jag själv har, säger Ronny Beyer med lång erfarenhet som lokförare.

 

 

info@infram.se