Almedalen

Almedalen

Infram arrangerar tre seminarier tisdag 4/7

Över hälften av landets journalister och fotografer är koncentrerade till de tre största städerna i landet – hur påverkar detta opinionsbildningen kring infrastrukturpolitiken? Finns det en risk att transporter utanför storstadsregionerna kommer i skymundan när beslut tas om infrastruktursatsningar?

 

Väl fungerade infrastruktur är en förutsättning för att människor ska kunna bo och arbeta i hela landet och för att näringslivet ska kunna säkerställa effektiva varutransporter. Infrastrukturpolitiken har många utmaningar, minskade klimatutsläpp, trafiksäkerhet och inte minst en fungerande tillgänglighet. Hela Sverige ska leva.

 

Stora delar av Sverige upplever att media driver storstadsfrågor och att landsbygdens frågor, hur viktiga de än är för Sveriges tillväxt, hamnar i medieskugga. Alla känner till konsekvenserna av störningar i tunnelbanan och persontågen i storstäderna, men hur många har koll på konsekvenserna av försenade och inställda godstransporter i inlandet? Hur skapas rubriker kring frågor som primärt påverkar regioner som få kan peka ut på kartan?

 

På landsbygden finns företag som genom sina exportintäkter bidrar till välstånd och jobb. Men godset har inget ansikte och lastpallar röstar inte. Ovanstående frågor diskuteras i vår morgonsoffa.

 

Moderator: Lotta Gröning

 

Deltagare:

Patrik Oksanen, Politisk redaktör,

Hudiksvalls tidning

Carl Melin, Samhällsanalytiker och forskningsledare, Futurion

Anders Ceder, Regionråd, Region Örebro Län

Abbe Ronsten, Ordförande, Region Dalarna

Ronny Beyer, Ordförande Byggnadsnämnden, Borlänge kommun

 

 

Läs mer om eventet på Almedalsveckan

Vi blir alltmer rörliga på arbetsmarknaden. Matchning och utbildningsnivå sägs vara två av de viktigaste faktorerna på den framtida arbetsmarknaden. Vad betyder en fungerande infrastruktur och kommunikationer i detta avseende?

 

Tjänsteföretagens kunder är i många fall stora varuproducerande exportföretag som oftast är lokaliserade långt från storstäderna. Därför är fungerande kommunikationer mellan stad och land extremt viktigt för våra företag. Både vad gäller resor till och från arbetet men också vad gäller resor i tjänsten.

 

För oss är det en självklarhet att svensk industri, som fortfarande är den viktigaste faktorn i svensk ekonomi, kan erbjudas en modern och tillförlitlig infrastruktur.

 

Genom forskning och innovation ligger Sverige långt fram i den industriella utvecklingen. Ständiga effektiviseringar uppnås men man måste komma ihåg att exportvärdet för den varuproducerande exportindustrin fortfarande är högt och resulterar i stora inkomster för Sverige.

 

För att Sverige även i framtiden ska kunna ha en stark roll inom forskning och innovation krävs att arbetstagarna på ett effektivt sätt kan nå arbetsgivare över större områden. Detta blir än viktigare när alltmer specialistkompetenser efterfrågas.

 

Moderator: Lotta Gröning

 

Deltagare:

Jonas Frycklund, biträdande chefekonom, Svenskt Näringsliv

Karin Sundin, regionråd Region Örebro län

Niclas Lamberg, HR-direktör Trafikverket

Helena Nylén, Varuförsörjningsdirektör, Spendrups

Johan Nestor, varuhuschef IKEA Borlänge

 

Läs mer om eventet på Almedalsveckan

Hjärtat i exportsverige har flera fördelar. Men det geografiska läget i Europas utkant är inte en av dem. Därför är man helt beroende av en väl fungerande infrastruktur för effektiva transporter.

 

Svensk industri behöver en robust väg och järnväg för att kunna stå sig i den globala konkurrensen.

 

En stor del av den svenska industrin är lokaliserad utanför storstadsregionerna. Orsakerna till detta är flera men de viktigaste faktorerna i ett historiskt perspektiv har varit tillgången till råvara (skog, malm etc) och kraftförsörjning. Med tiden har kompetensen vuxit sig starkare i såväl basindustri som högteknologisk industri.

Råvara, kraftförsörjning och kompetens är än idag viktiga konkurrensfördelar på den globala marknaden som flera av de större industrierna verkar på.

 

En av de största utmaningarna som de svenska industriföretagen har är att lösa logistiken på ett hållbart och konkurrenskraftigt sätt. Många av konkurrenterna ligger betydligt närmare marknaden och detta måste de svenska företagen kompensera för. Detta sker genom spetskompetens och varor med hög kvalitet.

 

Hur viktig är infrastrukturen för den exportberoende industrin? Vad är rimligt att det allmänna genom staten står för i syfte att bibehålla och till och med öka produktionen?

 

Moderator: Lotta Gröning

 

Deltagare:

Peter Hultqvist, Försvarsminister (S) Sveriges Regering

Caroline af Ugglas, Vice VD, Svenskt Näringsliv

Helle Klein, VD/Chefredaktör, Dagens Arbete

Per Bondemark, Inköpsdirektör SSAB/ordf. Näringslivets Transportråd

Anna-Karin Larsdotter, Transport Manager, ABB Transformers

Helena Nylén, Varuförsörjningsdirektör, Spendrups

Einar Schuch, Regional direktör, Trafikverket Region Öst

Magnus Kårestedt, VD Göteborgs hamn

Ronny Beyer, ordf Byggnadsnämnden i Borlänge kommun.

 

 

Läs mer om eventet på Almedalsveckan

 

info@infram.se